[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Main Board ]

Re: Question

Posted by on February 24, 2009 at 06:28:12:

In Reply to: Question posted by Rey Reyes on February 23, 2009 at 20:37:02:

Sorry ho. Tungkol lang po sa mga "High School Alumni" ang website na ito. Kung mayroon man, madalang lang po kaming makapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga alumni na nag-graduate sa Kolehiyo.Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Main Board ]