[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Main Board ]

Re: ALUMNI ASSOCIATION

Posted by on October 05, 2006 at 18:41:21:

In Reply to: Re: ALUMNI ASSOCIATION posted by Rufo G. F. Bruan III on September 22, 2006 at 16:10:45:

Daydiay abuloy nga mapan kenni Carmen ket no 16 pay laeng nga sumangpet idiay Urdaneta ta nagrigat na iti nang-confirm iti flight na daydiay umalis. Ni Vicente nalipatan na met nga ipaw-it daydiay abuloy na isu nga ipaw-it na pay laeng kadagitoy. Adda met iti naawat ko nga $715 nga abuloy puwera daydiay aggapo kenni Vicente. Ni Mr. del Castillo ken ni Ms Oliviano-Byrd nangited da. Ni Paz met tinawagak pay, saan na met uray insubli iti tawag ko. Saan nga bale ta ni Apo saan nga mat-maturog. Basta iti naggapuanan iti inted tayo ken ni Carmen ket idtoy puso tayo, that's all that matters. Kuna da ngarud no ania iti inted mo iti marigrigat, no agsublin to keniam, doble wenno nasursurok to pay!Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Main Board ]